Acțiuni

Adrian Ibiş

De la Referate

IBIŞ A. ADRIAN s-a născut la 30 septembrie 1960 în Bucureşti, unde a absolvit studiile primare, gimnaziale, liceale şi superioare. O parte a copilăriei a petrecut-o în comunitatea românească a Ambasadei României din Franţa, la Paris (anii 1963-1966), şi la Ambasada României din Ungaria în capitala Budapesta (anii 1966-1968).

În perioada 1968-1971, a urmat studiile primare la Şcoala Generală experimentală (model germanic) de lângă Maternitatea Giuleşti. Clasele V–VIII le-a finalizat la Şcoala Generală Nr. 149 (anii 1971-1975) iar prima treaptă de liceu a urmat-o la Liceul Aeronautic Nr. 3 Băneasa (anii 1975-1977). A urmat treapta a doua de liceu, în intervalul 1978-1980, la Liceul Industrial „Unirea”. A lucrat un an de zile la Întreprinderea „Turbomecanica”, după terminarea studiilor liceale. Stagiul militar l-a efectuat între anii 1981-1983 la două unităţi militare de elită ale Aviaţiei Militare (Mihail Kogălniceanu-Constanţa şi Otopeni).

Vreme de peste un an de zile ca militar în termen la escadrila Boeing 707 Otopeni, cu acodul tacit al unor ofiţeri, a aprofundat studiile în filosofie şi sociologie, după programele de instrucţie. La trei luni după finalizarea stagiului militar obligatoriu, a dat examen (concurenţă mare pe un loc) şi a intrat la Facultatea de Filosofie-Istorie, Grupa opţională: Sociologie, Universitatea din Bucureşti, facultate pe care a absolvit-o în anul 1987, prin susţinerea examenului de licenţă (cu nota zece). A primit cea mai bună repartiţie din acea grupă de studii (până în anul 1987, au fost scoase la repartiţie numai posturi de profesori în şcoli generale din comune şi în oraşele mici): Catedra de ştiinţe socio-umane din Liceul Industrial Nr. 1, municipiul Suceava. Perioada de stagiatură (1987-1990) a efectuat-o la acest liceu, după anul 1990 a dat concurs şi s-a transferat pe funcţia de profesor-consilier la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Suceava, instituţie nou creată ce funcţiona în cadrul Casei Corpului Didactic. A obţinut în acest an definitivarea în învăţământ, participând la examenele organizate de Facultatea de Filosofie a Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi. În perioada 1990-1998, a luat cu succes toate gradele didactice din învăţământul preuniversitar românesc, respectiv gradul didactic II, specialitatea: Sociologie, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, gradul didactic I, specialitatea: Sociologie, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a Universităţii din Bucureşti. Concomitent cu exercitarea funcţiei de profesor-consilier, a predat cadrelor didactice (profesori-diriginţi) cursuri de ştiinţe ale educaţiei şi de sociologie la Casa Corpului Didactic Suceava şi la Casa Corpului Didactic Bucureşti (intervalul 1990-2001). De asemenea, a predat (ore de psihologie, sociologie, economie, filosofie) elevilor din licee şi colegii de diferite profile şi specializări (industrial-tehnic, sanitar, economic, artistic, pedagogic). Primele sale articole, a început să le publice după anul 1990 în Revista „Tribuna învăţământului”, Revista de Pedagogie, „Dirigintele. Ora de dirigenţie”, „Adolescenţii. Ora de dirigenţie” şi în presa cotidiană (studii, articole militante de apărare a intereselor cadrelor didactice şi a cercetătorilor ştiinţifici, în general, a intelectualităţii). Apărută în anul 1995 "Drumul către moralitate" a fost prima sa carte (abordare filosofic-sociologică) publicată cu mari eforturi financiare. De-atunci şi până astăzi a publicat ca autor 28 de cărţi din domeniile: sociologie, psihopedagogie, filosofie, etică, analiza informaţiilor, ştiinţe politice (două cărţi în calitate de coautor). A avut şansa de a reedita în anul 2008, 11 cărţi de specialitate. În anul 1997 şi în plină criză social-economică, a fondat Editura „Pansofia”, act cultural, ştiinţific care i-a facilitat decisiv conceperea, redactarea şi publicarea a numeroase lucrări.

În anul 1995, a dat concurs şi s-a titularizat ca profesor-sociolog la Centrul de Asistenţă Psihopedadogică Bucureşti – Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al municipiului Bucureşti (www.cmbrae.ro).

În perioada 1997-2001, și-a efectuat stagiul ca doctorand în Sociologie la Academia Română, Institutul de Sociologie „Dimitrie Gusti” sub îndrumarea exigentă a Prof. Univ. Dr. Sorin Rădulescu. Prin prezentarea şi validarea tezei sale de doctorat intitulată „Influenţa agenţilor de socializare (familia, şcoala, grupul de referinţă) asupra comportamentelor predelincvente ale elevilor”, în 6 decembrie 2001 a obţinut titlul ştiinţific de Doctor în Sociologie cu distincţia „Cum Laude”. A valorificat întrega experienţă ca doctorand în elaborarea şi publicarea cărţii cu acelaşi titlu.

Editura Academiei Române a redactat şi publicat teza sa de doctorat.

În cadrul Academiei Române – Institutul de Sociologie „Dimitrie Gusti”, a susţinut următoarele referate şi comunicări ştiinţifice:

 • Concepţii şi orientări teoretice în sociologia adolescentului
 • Sociologia devianţei. Delincvenţa juvenilă
 • Strategii şi metode de intervenţie în domeniul prevenirii comportamentului deviant al elevului
 • Subculturile adolescentine şi socializarea morală a adolescentului
 • Cauze ale abandonului şcolar în România
 • Atitudinea părinţilor şi a cadrelor didactice faţă de devianţa juvenilă. Evaluări prin intermediul scalelor de atitudini.

În anul 2004, a fondat Asociaţia „Acţiunea Etică” fiind preşedintele acesteia până în prezent. Scopul urmărit în plămădirea asociaţiei se referă la promovarea valorilor democratice, umaniste, a principiilor şi normelor morale la toate nivelurile societăţii, şi în mod special, în subsistemele educaţional, social, cultural şi politic; diminuarea fenomenului deviant; identificarea şi valorizarea capacităţilor creative ale personalităţilor româneşti; acţiuni de consolidare a ordinii democratice şi morale; realizarea de proiecte şi programe specifice scopurilor asociaţiei.

A fondat şi coordonat ca redactor şef Revista „Acţiune Etică” în 2005 (ISSN 1841 – 1916), concepută ca o revistă de cultură, ştiinţă, etică şi educaţie, publicând semestrial şase numere.

În anii 1999-2001, a urmat şi finalizat Progamul de Masterat în „Politici publice şi administraţie publică”, Facultatea de Filosofie, Universitatea in Bucureşti, progam finalizat prin Proiectul „Politica de prevenire şi ameliorare a fenomenului deviant juvenil”, lucrare care a condus la înfiinţarea prin Hotărâre de Guvern a Centrelor de Prevenire şi Consiliere Antidrog.

În perioada 2008-2010, a finalizat Masteratul în Sociologie, Programul Analiza Informaţiilor (Intelligence), Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.

În anul 2012 a finalizat Programul de masterat „Studii de Securitate” din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti.

În perioada 1990–2012, a soluţionat un număr important de cazuri de tineri cu comportamente deviante (predelincvente); popularizând rezultatele profesionale prin mass-media, în consiliile profesorale, în comisia diriginţilor, în lectoratele cu părinţii.

A realizat consilierea, chestionarea şi testarea psihoindividuală a elevilor din învăţământul preuniversitar (probe de interese, aptitudini, emotivitate, personalitate, o.s.p., atenţie etc).

Demersul său în specialitate, a însemnat abordarea sistematică a problematicii relaţiei şcoală-familie, a resocializării tinerilor; realizarea consilierii cadrelor didactice, a părinţilor elevilor în domeniul prevenirii şi diminuării eşecului şcolar, a orientării carierei tinerilor, depistarea şi derularea unor proiecte educaţionale adresate elevilor cu performanţe şcolare ridicate.

A derulat activităţi complexe în cadrul programului de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei (Phare-Vet, Banca Mondială).

A participat la simpozioane şi colocvii naţionale (Iaşi, Braşov, Cluj, Bucureşti, Târgu-Jiu, Sibiu) şi simpozioane internaţionale (Braşov, Sibiu, Bucureşti) cu tematică privind problematica adolescentului, informarea şi consilierea vocaţională, cursuri de pedagogie Waldorf (Sibiu).

A elaborat (în echipe mixte de specialişti) studii puse la dispoziţia Consiliului Naţional pentru Reformă (Ministerul Educaţiei). Tematică: Studii privind situaţia forţei de muncă la nivelul Capitalei; corelarea datelor cu planurile de şcolarizare; studii privind cauzele frecvenţei şcolare neritmice şi a comportamentului deviant juvenil; studii privind atitudinea elevilor din clasele terminale asupra rolului formativ al şcolii; studii privind activităţile de perfecţionare a cadrelor didactice (unele studii au fost prinse în conţinutul cărţilor sale).

A participat la Conferinţa Internaţională „O lume în schimbare: Tinerii şi riscul mediului online” organizată de CEOP/Marea Britanie (Centrul pentru Protecţia Online împotriva Exploatării Copiilor” (dec. 2010).

A participat la Seminarul „Combaterea violenţei în şcoală” organizat de OSC/MECTS ţinut în fiecare sector al Capitalei (2010).

Are contribuţii la modificarea şi perfectarea Pachetelor de Legi privind Învăţământul, elaborarea Regulamentului cadru de funcţionare a Serviciului de asistenţă educaţională şi de consiliere socio-psihopedagogică, documente înaintate MECTS (2008/2010).

Are un aport personal la îmbunătăţirea Strategiei de Securitate Naţională legată de problematica învăţământului, a culturii şi a sistemului politic.

Este organizator şi participant la Seminarul Municipal „Violenţa în mediul educaţional.Factori cauzali. Soluţii” desfăşurat la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” (25 februarie 2011).

Este coordonatorul Cercetării ştiinţifice aplicative (la nivelul Capitalei – 8 februarie a.c./27 mai 2011) cu tema „Motivaţia în învăţare”.

În perioada noiembrie-decembrie 2011, a participat la Circuitul Cultural European derulat în oraşe culturale impresionante din Austria (Viena, Salzburg), Germania (Munchen, Rottenburg, Nurenberg), Cehia (Praga) şi Ungaria (Budapesta).

Printre elementele de originalitate, de contribuţie creativă personală legate de activităţile de specialitate, enumerăm cele referitoare la elaborarea conceptului de comunitate educaţională integrativă şi instituţionalizarea sistemului educaţional integrativ de ameliorare a fenomenului deviant juvenil; realizarea consilierii de grup şi individuale a tinerilor cu conduite predelincvente în prelungirea etapei de diagnosticare specifice procedurilor sociologice; derularea activităţilor de orientare a carierei organizate pe baze ştiinţifice cu scopul de diminuare a conduitelor deviante adolescentine.

A realizat „pentru prima oară în perioada de tranziţie a societăţii româneşti, o cercetare ştiinţifică de anvergură a fenomenului devianţei juvenile în cadrul populaţiei şcolare” (exministrul învăţământului prof.univ. dr. Mihai Golu în „Adolescentul deviant în confruntare şi dialog cu profesorii”, Editura Pansofia, Bucureşti, 2004, p.9).

Preocupările sale socio-profesionale au avut drept fundament „originalitatea construcţiei epistemologice a obiectului ştiinţific de cercetare în propunerea şi cristalizarea unui model teoretic bazat pe conexiunea a două mari domenii care furnizează premizele de bază ale cauzalităţii fenomenului şi anume sociologia adolescentului şi teoria socializării”(prof.univ.dr. Ioan Drăgan în „Adolescentul deviant în confruntare şi dialog cu profesorii”, Editura Pansofia, Bucureşti, 2004, p.11).

Îndeplinește de mai mult timp, condiţiile legale a statutului de profesor universitar, însă posturile adecvate profilului său ştiinţific, nu au fost scoase la concurs în cadrul Universităţii Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, instituţie sociologică redutabilă naţională și internaţională. Cu toate acestea, prin poziţia sa ştiinţific-profesională actuală, deruleză activităţi consistente academice, universitare, de mare anvergură cultural-educaţională şi ştiinţifică.

Cărţi publicate[modificare]

 • Cugetări. Reflecții etice şi socio-filosofice, Pansofia, Bucureşti, 2013 ISBN 978-606-8302-08-9
 • Cugetări. Mari oameni de stat, Pansofia, Bucureşti, 2013, ISBN 978-606-8302-10-2
 • Intelligence. Studii de Securitate, Editura Pansofia, București, 2012, ISBN 978-606-8302-06-5
 • Studii socio-educationale (coautor), Editura Pansofia, Bucureşti, 2012, ISBN 978-606-8302-05-8
 • Prevenirea comportamentelor violente (predelincvente) la elevi, Editura Pansofia, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8302-04-1
 • Adrian, Ibiş (coautor), Violenţa în mediul educaţional, Editura Pansofia, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8302-00-3
 • Adrian Ibiş (autor), Studii de securitate, Editura Pansofia, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8302-01-0
 • Adrian Ibiş (autor), Personalităţile lumii consilierii şcolare, Editura Pansofia, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-8302-03-4
 • Puterea morală a educaţiei, Editura Pansofia, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-88690-9-7
 • Interviuri educational-etice, Editura Pansofia, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-88690-8-0
 • Rolul securităţii societale în perfecţionarea subsistemelor educaţional şi politic, Editura Pansofia, Bucureşti, 2010 – ISBN 978-973-88690-5-9
 • Analiza informaţiilor şi securitatea naţională, Editura Pansofia, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-88690-6-6
 • Sociologia devianţei juvenile, Editura Pansofia, Bucureşti, 2010, ISBN 978-973-88690-7-3
 • Caietul dirigintelui. Strategii, metode şi tehnici în consilierea elevilor, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-88690-0-4
 • Introducere în sociologia devianţei (predelincvenţei) juvenile, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-87644-9-1
 • Mic dicţionar al marilor filosofi şi gânditori sociali, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-87644-8-4
 • Asistenţa socio-psihopedagogică. Metode, tehnici şi instrumente de cunoaştere a tinerilor, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-87644-6-0
 • Dosarele departamentului de consiliere şi prevenire a devianţei (predelincvenţei) juvenile, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-87644-5-3
 • Ghid de noţiuni şi concepte sociologice, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-87644-7-7
 • Morala şi societatea, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-88690-2-8
 • Sociologia devianţei, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-88690-1-1
 • Educaţia şi cultura de securitate. Probleme noi, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-88690-3-5
 • Problematica adolescenţilor. Studii, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-87644-4-6
 • Sociologie. Manual pentru elevii de clasa a XI-a, Editura Pansofia, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-88690-4-2
 • Drumul spre moralitate, Editura Mondial Press, Bucureşti, 1996
 • Caietul dirigintelui. Metode şi instrumente de cunoaştere a elevilor, Editura Pansofia, Bucureşti, 2001
 • Influenta agenţilor de socializare (familia, şcoala, grupul de referinţă) asupra comportamentelor predelincvente ale elevilor, Editura Pansofia, Bucureşti, 2001
 • Personalităţi model pentru adolescenţi, Editura Pansofia, Bucureşti, 2003
 • Adolescentul deviant în confruntare şi dialog cu profesorii, Editura Pansofia, Bucureşti, 2004
 • Proiectul Acţiunea Etică, Editura Pansofia, Bucureşti, 2005